Rapporter

Upplevda konsekvenserna av det nordiska skatteavtalet 2018
Administration och snåriga regler gör det komplicerat att hantera skatten för den som pendlar över gränsen mellan Sverige och Finland. Detta konstateras i rapporten skriven av Öresundsinstitutet på uppdrag av Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst HaparandaTornio/Skibotn och Öresunddirekt Sverige.

E-legitimation och digitala gränshinder i Norden 2018
Denna rapport handlar om digitala gränshinder i Norden, med specifikt fokus på tillgång till tjänster som kräver nationell e-legitimation för medborgarna. Rapporten visar med konkreta exempel vilka digitala gränshinder som upplevs vid gränsöverskridande rörlighet och hur många som potentiellt drabbas av dessa.

Gränshinderrådets årsrapport 2017
Denna rapport handlar om Gränshinderrådets arbete i 2017.

Gränshinderrådets årsrapport 2016
Denna rapport handlar om Gränshinderrådets arbete i 2016.

Arbejdsliv i Norden – Poul Nielson (2014), Pohjola-Norden
Rapport om det nordiska samarbetet på arbetslivsområdet.

Arbetsmarknadsprognos Finnmark 2016
Arbetsmarknadsprognos för Finnmark i 2016.

Arbetsmarknadsprognos Troms 2016
Arbetsmarknadsprognos för Troms i 2016.

“Arbejdspraktik i et andet nordiskt land” – Nordisk Ministerråd – Maj 2014
På uppdrag av Nordiska ministerrådet har Ramboll genomfört en samnordisk utredning och analys av konsekvenserna av att ändra de nationella regelverken för att göra det möjligt för arbetslösa att göra arbetspraktik i andra nordiska länder.

Nordkalottens Gränstjänst – Årsrapport 2013
Denna rapport handlar om Nordkalottens Gränstjänsts arbete i 2013.

Nordisk pendlingskarta 2012 – Baserat på statistik från 2009
Nordisk pendlingskarta publiceras nu för sjätte gången. Statistikunderlagen som ligger till grund för rapporten är producerade i nära samarbete mellan statistikbyråerna i Danmark, Norge och Sverige. Statistik som avser Finland ingår ide fyra första årgångarna av rapporten. De tidigare sammanställningarna av pendlingsförhållandena i Norden baserades på situationen år 2001, 2004, 2005, 2006 respektive 2008. Statistiken i denna rapport avser år 2009.

Årsberättelse för det nordiska samarbetet 2013
Till Finlands delagation i Nordiska rådet. Årsberättelsens sammandrag är skrivna av ministerier, organisationer och Skeretariatet för nordiskt samarbete (PYS) vid Utrikesministeriet.

Att flytta till Sverige – hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare
Medborgare i ett EU-land ska kunna röra sig fritt inom EU. Det är en av de fyra friheterna på EUs inre marknad; människor ska kunna flytta runt som de vill och kapital ska kunna föras fritt, likväl som varor och tjänster ska kunna köpas och säljas. I den här rapporten belyser Kommerskollegium förutsättningarna för EU-medborgare från andra länder som vill bosätta sig i Sverige.