Motstridiga covidrestriktioner ger ökad oro i gränsregioner

Nästan fyra av fem som bor och verkar i en nordisk gränsregion upplever att deras möjlighet att röra sig över gränserna har inskränkts i mycket hög grad under pandemin. Det är en ökning med 17 procentenheter på ett halvt år, visar en ny enkät från det nordiska Gränshinderrådet.

https://www.norden.org/sv/news/motstridiga-covidrestriktioner-ger-okad-oro-i-gransregioner

Ny enkät synar hur nordborna upplever ländernas olika covidrestriktioner

De nordiska ländernas olika restriktioner i kampen mot covid-19 har fortfarande stora konsekvenser för personer och företag som verkar i gränsregionerna eller som rör sig mellan länderna. Nu sjösätter det nordiska Gränshinderrådet en tredje enkät för att följa upp hur de som drabbas av restriktionerna upplever situationen.

Gränshinderrådet, som arbetar för fri rörlighet och mobilitet i Norden, vill via enkäten få input av människor som bor, arbetar, studerar eller bedriver verksamhet i en gränsregion och av dem som rör sig mellan två nordiska länder på grund av arbete, studier, företag eller av annan orsak.

Enkäten riktar sig i huvudsak till de människor som rör sig i gränsregioner där dagpendling är som störst. Det finns dock möjlighet för den som svarar på enkäten att specificera också andra landskombinationer, såsom till exempel pendlande mellan Danmark–Norge, Åland–Sverige.

Det här är den tredje enkäten som Gränshinderrådet genomför under pandemin. Den första gjordes i juni 2020 och den andra i december samma år. Tanken är att få jämförande information om konsekvenserna av restriktionerna under hela pandemin.

Målet är ett starkare samarbete
Enkäten genomförs på samma sätt som de tidigare två via ett frågeformulär som finns på nätet. Också denna gång samarbetar Gränshinderrådet med Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden, Øresunddirekt, Grensetjänsten Norge-Sverige och Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste.

Informationstjänsterna har sedan mitten av mars 2020 löpande rapporterat om coronarelaterade störningar till Gränshinderrådet, som har vidarebefordrat informationen bland annat till de nordiska samarbetsministrarna. Också resultaten från den tredje enkäten kommer att ges till samarbetsministrarna.

Målet med enkäten är att sätta fokus på de problem som följer av ländernas olika restriktioner och på så sätt bidra till de pågående diskussionerna om hur det nordiska samarbetet kan stärkas i kristider, bland annat i förhållande till den fria rörligheten mellan länderna.

Frågeformuläret är öppet under hela juni.

Gränsregioner drabbas – nio av tio upplever ökad oro av coronarestriktioner

Fyra av fem som bor och verkar i de nordiska gränsregionerna uppger att deras möjligheter att röra sig över gränserna har inskränkts på grund av covid-19. Drygt tre av fem anser att länderna fokuserat för lite på gränsregionerna. Det visar en kartläggning som nordiska Gränshinderrådet har låtit göra.

Kartläggningen är en uppföljning på en liknande undersökning som Gränshinderrådet genomförde i maj-juni 2020. Då uppgav också drygt fyra av fem, 82,5 procent, att ländernas olika coronarestriktioner hade skapat problem.

Den nya kartläggningen gjordes i december 2020 enligt samma metod som den förra, det vill säga via ett frågeformulär på nätet. Det riktade sig framför allt mot människor som bor och verkar i de nordiska gränsregionerna.

Kartläggningen visar att drygt sex av tio upplever ökad oro över att inte få möjlighet att träffa sina familjemedlemmar på andra sidan gränsen. Nästan nio av tio upplever ökad oro över ländernas olika restriktioner, en av fem har ökad oro för att mista jobbet och tre av fem för gränskontroller. Nästan 60 procent uppger att karantänsreglerna ger dem problem.

“Gemensam nordisk plan behövs”
– Kartläggningen bekräftar det som också den tidigare undersökningen visade. De som bor i gränsregionerna och som jobbpendlar över gränserna drabbas oskäligt hårt av ländernas olika restriktioner och gränsstängningar. De nordiska länderna måste kunna ta fram en gemensam plan för liknande kriser i framtiden för att minska de negativa effekterna för gränsboende. Detta får inte upprepas, säger Gränshinderrådets ordförande Kimmo Sasi.

Gränshinderrådet lyder under Nordiska ministerrådet och arbetar för att undanröja hinder för den fria rörligheten i Norden.

En stor majoritet av de 2 676 personer som svarat på enkäten uppger också att de upplever ökad oro gällande information från myndigheter och den gränsregionala informationen. 77 procent säger till exempel att informationen är motstridig.

Enkäten följs upp med inervjuer
Enkäten är avgränsad i huvudsak utifrån de gränsregioner där dagpendling är som störst, det vill säga Danmark/Sverige, Finland/Sverige, Finland/Norge och Norge/Sverige.

Det är de gränsregionala informationstjänsterna Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige-Norge och Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste, tillsammans med Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden som på uppdrag av Gränshinderrådet har gett folk möjlighet att fylla i ett frågeformulär på nätet. De som svarat har gjort det på eget initiativ och sammanställningen ska inte se som en vetenskaplig undersökning.

Enkäten kommer under våren 2021 att följas upp med djupintervjuer med ett antal respondenter och en ny enkät under maj/juni.

Frustrerade kommentarer av de drabbade
I frågeformuläret fanns också möjlighet att fritt skriva om sina upplevelser i coronatider, kopplat till gränsproblematik. Totalt 737 svar kom in.

Här är ett litet plock ur kommentarerna:

Sverige/Norge: “Inte kunnat ta jobbuppdrag över gränsen. Egenföretagare som arbetar gränsöverskridande. Inte träffat familjen (mamma, pappa och dotter) på ett år pga karantänregler.”

Norge/Sverige: “Diskriminering, hat mot svenskar. Vi måste testa oss varje vecka, men inte norrmän.”

Finland/Sverige: “Otydlig myndighetsinformation. Framför allt vad som gäller i Finland respektive vad som gäller på Åland.”

Danmark/Sverige: “Saknas kommunikation mellan länderna, långa köer vid gränskontroll, underlig behandling av en som är svensk i DK, olika regler kring test etc, osäker skattesituation, hur ska min skatt betalas till ”rätt” land?”

Danark/Sverige: “Vi och dom mentalitet.”

Finland/Norge: “Omöjligt med familjeträffar. Omöjligt att rekrytera personal.”

Finland/Sverige: “Tappat 90% i omsättning och stor del är konsekvensen av stängda gränser.”

Norge/Sverige: “Problemer med å utføre tilsyn på eiendom i Sverige.”

Danmark/Sverige: “Min man har blivit permitterad, jag har snart gett upp med denna icke-existerande Öresunds-integration där jag trots pandemi måste infinna mig 50% på kontoret i Danmark pga skatt och socialförsäkringsfrågor. Inget annat än skandal!!!”

Danmark/Sverige: “Forvirring omkring skatteregler ved hjemmearbejde.”

Här hittar du kartläggningen drån december 2020

Här hittar du kartläggningen från maj-juni 2020

Bidra till en studie om inställningen till att arbeta över gränsen – svara på denna enkät!

Är du arbetssökande, studerande eller bara funderar du på att byta jobb? Då får du gärna svara på den här enkätundersökningen, som beräknas ta mindre än tio minuter i anspråk. Enkäten ska bidra till en studie av hur arbetssökande, studerande och arbetsgivare ser på att arbeta över gränsen mellan Finland och Sverige. Det spelar ingen roll om du vill arbeta över gränsen eller inte alls – vi är intresserade av ditt svar!

Studien görs av Øresundsinstituttet på uppdrag av Nordkalottrådet, Interreg Nord-projektet Arbeta tillsammans och Nordkalottens Gränstjänst samt med stöd av Regeringskansliet / Utrikesdepartementet i Sverige. Har du frågor om studien kan du ställa dem till anna.palmehag@oresundsinstituttet.org. Stort tack för ditt bidrag!

Arbeta över gränsen – bidra till en attitydstudie och svara på en enkät via länken nedan!

Till enkäten

Frågeformulär: Har din vardag i påverkats av coronakrisen?

De nordiska ländernas nationella restriktioner, riktlinjer och beslut påverkar vardagen för de personer och företag som verkar i de nordiska gränsregionerna. Hjälp oss att ge oss en aktuell bild av hur din vardag i en gränsregion påverkas, genom att svara på några frågor.

Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har sedan i mitten av mars, i samarbete med informationstjänsterna Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste, Grensetjänsten Sverige-Norge, Øresunddirekt och Info Norden, löpande inrapporterat till de nordiska samarbetsministrarna om störningar som uppstått i gränsregionerna på grund av ländernas olika restriktioner, riktlinjer och beslut.

I juni genomförde vi även en undersökning som vi nu vill följa upp. Genom att svara på frågeformuläret kan vi få en aktuell bild av läget i gränsregionerna och vi får även en aktuell bild över hur du, som bor och verkar i en gränsregion, har påverkats av nationella restriktioner och beslut.

Vi välkomnar alla som bor och verkar i en gränsregion att svara på våra frågor, oavsett om man svarade på frågeformuläret i juni eller ej.

Frågeformuläret tar cirka 5 minuter att besvara och kommer att vara öppen under hela december månad.

Klicka här för att komma till frågeformuläret.

Gränshinderrådets verksamhetsrapport 19/20

Rapporten omfattar arbetet under tiden juli 2019-juni 2020. Under perioden sex gränshinder avklarats.  Arbetet under 2020 har även präglats av den rådande coronakrisen. Utöver den ordinarie verksamheten har Gränshinderrådet i samarbete med informationstjänsterna fortlöpande identifierat och rapporterat coronarelaterade störningar i den fria rörligheten. Fram till den 30 juni inrapporterades 34 sådana störningar, och 18 av dessa har blivit lösta.

Gränshinderrådets verksamhetsrapport 19/20

Corona-restriktioner skapar problemer i gränsregioner

De nordiska ländernas olika restriktioner i kampen mot Covid-19 har skapat stor förvirring och frustration bland många som bor i gränstrakterna. Det viser en kartläggning som Nordkalottens Gränstjänst tillsammans med de nordiska gränsregionala informationstjänsterna tagit fram på uppdrag av Nordiska ministerrådets Gränshinderråd. Kartläggningen visar at människor og företag i Tornedalsområdet och de nordiska gränsregionerna  i gränstrakterna har upplevt stora problem med bland annat gränspendling, skattebekymmer, otydlig information, kulturutbyte, gränshandel, socialt liv och familjeralationer över gränserna.

1669  personer har besvart det webbaserade frågeformularet och drygt fyra av fem personer har upplevt problem. 82,5 procent av dem uppger att ländernas olika restriktioner har skapt problem. Totalt 67 procent uppger att de har haft svårigheter med att träffa sina familjer i ett annat nordiskt land og 59 procent uppger att gränskontrollerna har lett til økad bekymmer. Förvirring är även ett återkommande tema – vilket lansa riktlinjer och restriktioner ska man rätta seg efter när de inte stämmer överens – arbetslandets eller bosättningslandets?

Et urval av feedback och mera information  hittas i pressmeddelande från Nordkalottens Gränstjänst och från Nordiska ministerrådets Gränshinderråd.

Pressmedelande_sv_20200702
Covid 19 Sverige Finland
Covid 19 Alle

https://www.norden.org/sv/news/covid-19-skapar-frustration-och-forvirring-bland-boende-i-gransregioner

MinID Passport – mangler du elektronisk ID til NAVs digitale tjenester?

Nå er det kommet en ny løsning som gjør at du kan benytte deg av NAVs sine tjenester på høyeste sikkerhetsnivå. Informasjonen under er hentet fra NAV sine nettsider.

MinID Passport – mangler du elektronisk ID til NAVs digitale tjenester?

Nå kan du identifisere deg ved hjelp av passet ditt hvis du har et norsk D-nummer eller fødselsnummer.

Mange utenlandske statsborgere har ikke skaffet seg elektronisk ID med det høyeste sikkerhetsnivået (nivå 4). Elektronisk ID er nødvendig for å ha tilgang til flere NAV-tjenester.Eksempler på slike tjenester er hvis du skal registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger, eller hvis du har sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP) og ønsker å kontakte veilederen din.

En ny app skanner passet ditt 

Tidligere måtte du møte fysisk på et NAV-kontor for å identifisere deg hvis du ikke hadde elektronisk ID. Nå kan du bruke en app som skanner passet ditt. Appen heter Nets Passport Reader.

  • Norsk D-nummer eller fødselsnummer er et krav for å kunne få elektronisk ID.
  • Nets Passport Reader finner du i App Store og Google play.
  • Når du har identifisert deg via Nets Passport Reader, blir søknaden din om elektronisk ID sendt til myndighetene.
  • Hvis du blir godkjent og får en elektronisk ID, kan du logge på nav.no med høyeste sikkerhetsnivå.

Her kan du registrere deg som bruker av tjenesten. Instruksjoner om hvordan du skal gå frem finnes på norsk, svensk, dansk, finsk og engelsk.

Har din livssituation påverkats av Covid-19?

Olika länders nationella restriktioner påverkar vardagen för de personer och företag som verkar i de nordiska gränsregionerna.

Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har sedan mitten av mars tillsammans med Øresunddirekt, Grensetjänsten Sverige-Norge och Nordkalottens Gränstjänst/Grensetjeneste löpande inrapporterat de nordiska samarbetsministrarna om gränshinder som uppstått i gränsregionerna i samband med införande av ländernas olika restriktioner.

Vi önskar nu få input från dig som lever och verkar i en gränsregion.

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=s8cucf2c&langIdent=se